Wycena nieruchomości

operaty szacunkowe, opinie, doradztwo, ekspertyzy

Poradnik klienta

Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego

Lokal mieszkalny / spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

·         numer KW - księgi wieczystej ;

·         akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

·         inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.;

Lokal użytkowy:

·         numer KW - księgi wieczystej;

·         akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

·         inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

·         umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu);

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

·         numer KW - księgi wieczystej;

·         akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

·         inne dokumenty mające na celu określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

·         wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;

·         dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej;

·         dokument potwierdzający pow. użytkową budynku;

·         wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

·         pozwolenie na budowę / rozbudowę / modernizację, w przypadku gdy niniejsze prace mają miejsce;

·         projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu;

·         pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania;

·         kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

·         numer KW - księgi wieczystej;

·         akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

·         inne dokumenty mające na celu określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

·         wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;

·         wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

·         dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomości komercyjne (nieruchomości biurowe, handlowe, usługowe, magazynowe i inne):

·         aktualny odpis z księgi wieczystej, ewentualnie informacja o nr KW;

·         akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

·         wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków;

·         wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

·         dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej.

·         dokument potwierdzający pow. użytkową budynku;

·         pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania;

·         obowiązujące umowy najmu;

·         informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste.

Oferta

Fachową oraz szybka pomoc w uzyskaniu informacji o wartości nieruchomości.

Działalność obejmuje:
- wykonanie 
operatów szacunkowych dla różnych celów i potrzeb,
- sporządzaniu analiz
- doradztwo na rynku nieruchomości.

Kontakt

Rzeczoznawca majątkowy
mgr Mariusz Sperber
tel. 793 699 094
wycena.stargard@gmail.com

Chętnie udzielę odpowiedzi na Państwa pytania.
Kliknij, aby się z nami skontaktować!